Všeobecné obchodní podmínky / General business conditions

1. Kontaktní údaje
Název: CZ2U s.r.o.
Sídlo: Horní Slavkov, ČR
IČ: 052 83 167
Zapsáno: Krajský soud v Plzni, vložka 33032
Telefon: +420 608 272 112
Email: info@dancefile.eu
Kontaktní adresa: 632/4 Zahradní, 37751 Horní Slavkov

2. Informace
- Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetne všech daní.
- Více informací o přijímaných platebních metodách naleznete zde. Prodávající neúčtuje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
- Fotografie zveřejněné na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

3. Doručení zboží
- Po zaplacení a zpracování objednávky obdržíte e-mail s odkazem pro stažení fotografií.
- Doba zpracování závisí na dostupnosti archivu, v rozmezí od jedné minuty do jednoho dne.
- Jakmile dostanete e-mail, odkazy jsou k dispozici ke stažení. Můžete to udělat z vašeho e-mailu a ze svého košíku.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
- Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodaním zboží.
- Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu po stažení
- Pokud nemáme možnost poslat originální fotografii, z důvodu nedostupnosti nebo poškození, vrátíme vám platbu v plné výši

5. Jakost při převzetí
- Dodání - digitální formát pouze (JPEG).
- Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodi se k obvyklému nebo sjednanému účelu, neodpovídá jeho množství nebo jakost nebo neodpovídá jiným zakonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

6. Práva a povinnosti z vadného plnění
- Neni-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
- Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodu k použití.

7. Vyřízení reklamace
- Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.
- Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje a popis závady.
- Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozdějí do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci.

8. Ochrana osobních údajů
- Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.
- Kupujicí má právo být informován, jaké údaje o něm prodavající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracovaváním.
- Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
- Kupujicí může prodavajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

9. Řešení sporu
- Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
- Kupující, který je spotřebitelem, podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
- Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupne na webové strance www.ec.europa.eu/consumers/odr/.
- Dozor nad dodržováním povinnosti podle zakona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
- Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
- Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
- Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

1. Contact information
Name: CZ2U s.r.o.
Residence: Horni Slavkov, Czech Republik
No: 052 83 167
Registered: The Regional Court in Plzen, File 33032
Telefon: +420 608 272 112
Email: info@dancefile.eu
Post address: 632/4 Zahradni, 37751 Horni Slavkov

2. Information
- Information about the goods and the price stated by the seller are mandatory except for obvious errors. Prices are presented include all taxes.
- Prices of photographs are displayed on the main page
- More information about accepted payment methods please find here. There are no charges depending on the method of payment.
- Photos on the website match the goods sold.

3. Delivery
- After the payment and the order preparation, you will receive e-mail with a link to download your photos.
- Time to prepare the order depends on the availability of the archive, ranging from one minute to one day.
- As soon as you get e-mail, links are available for downloading. You can do that from your e-mail and from your cart.

4. Order cancellation and contract withdrawal
- The buyer has a right to cancel the contract anytime before delivery.
- The right of withdrawal does not apply to contracts for the supply of digital content for download
- We will refund your payment in full, if we have no opportunity to send your original photo because it was missed or damaged.

5. The quality upon acceptance
-Delivery – digital (JPEG) format only.
- If the received goods have shortcomings (eg. not negotiated or reasonably expected properties are not suitable for normal or agreed purpose, does not match its quantity or quality, does not match the other statutory, contractual or pre-contractual parameters), it is a defect of the goods which the seller is responsible
6. The rights and obligations of defective performance
- If the repair or replacement of goods is not possible, on the basis of the contract withdrawal buyer may request a refund of the purchase price in full.
- The seller is not liable for defects caused by failure to comply with the instructions for use.

7. Complaint
- The buyer is obliged to send a complaint to the seller without undue delay after finding defect.
- The complaint can be sent in writing or electronically, and should contain contact information and description of the problem.
- The seller has to make a decision immediately, not later than within three working days.

8. Personal data protection.
- Buyer agrees that personal data, provided to the seller, are processed and stored in accordance with the Law of Personal Data Protection (no. 101/2000 Coll.) in order to fulfill the contract.
- The buyer has the right to know what personal data are recorded, by the seller, has the right to change this data, as well as to oppose their processing in written.
- Supervision of personal data protection is performed by the Authority for personal data protection.
- The buyer may ask the seller to stop sending commercial offers, to the electronic address obtained in connection with the fulfillment of the contract.

9. Conflict solving
- The ordinary court solves mutual disputes between the seller and the buyer.
- The buyer who is a consumer under the Act no. 634/1992 Coll., a Consumer Protection, has the right to outside-court resolving of consumer conflict. The authority which is authorized to carry out this outside-court resolving is the Czech Trade Inspection. More information is available on the website www.coi.cz
- The consumer has the right to initiate the outside-court resolving online via the ODR platform available on the website www.ec.europa.eu/consumers/odr/.
- Supervision for the respecting the Act no. 634/1992 Coll., a Consumer Protection is performed by the Czech Trade Inspection (www.coi.cz).
- Other matters not specified here, are the regulation by the Civil Code (no. 89/2012 Coll.), the Consumer Protection Act (no. 634/1992 Coll.) and other legal Acts, as amended to subsequent legislation.
- Contract and related issues are governed by Czech law.
- Changes to business conditions other than mutually agreed in written, are excluded.